EWE cars

EWE nabídka vozů

prodej aut

Whistleblowing

Oznamování protiprávního jednání

Jak oznamovat?

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, který upravuje podávání a posuzování oznámení o možném protiprávním jednání, podmínky poskytování ochrany fyzické osobě, která oznámení učinila (dále jen „oznamovatel“) a působnost Ministerstva spravedlnosti ČR na úseku ochrany oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“) si Vás dovolujeme informovat, že společnost EWE s.r.o. zřídila pro plnění tohoto účelu vlastní vnitřní oznamovací systém.

příslušná osoba

JUDr. Šimon Ravlyk

jak oznamovat protiprávní jednání

Oznamovatelé se mohou obracet jak na interní, tak externí oznamovací kanály. Prioritně by však měli k podání oznámení využít interní oznamovací kanál. Do oznámení je nutné uvést jméno, příjmení, datum narození, pracovní pozici a kontaktní adresu. Anonymní podání nebudou šetřena. Externě je možné podat oznámení Ministerstvu spravedlnosti ČR, a to: Písemně – prostřednictvím elektronického formuláře a e-mailem; Ústně (telefonicky); Osobně – na žádost. Kontaktní údaje jsou uvedeny na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Interní podání oznámení lze provést následujícími způsoby: